कोठाको आकार र लेआउट: फर्निचर राख्ने कोठाको आकार र लेआउटलाई विचार गर्नुहोस्, र उपयुक्त फिट सुनिश्चित गर्न ठाउँको नाप सुनिश्चित गर्नुहोस्। उद्देश्य र प्रयोग: फर्निचरको ...